Adatkezelési tájékoztató

PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő megnevezése:  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Adatkezelő képviselője: Rabb Szabolcs

Pozíció: Főitkár

E-mail címe: szrabb[at]pbkik[dot]hu

Telefonszáma: 72/ 507-148

Honlapja: www.pbkik.hu

Székhelye: 7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.

Adószáma: 18304433-2-02

Adatvédelmi tisztviselők

Adatvédelmi tisztviselő neve: Pohli Krisztina

E-mail címe: pohli[at]pbkik[dot]hu

Telefonszáma: 72/ 507-149

Adatvédelmi tisztviselő neve Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó

E-mail címe: ilaczko[at]pbkik[dot]hu

Telefonszáma: 72/ 507-165

 

Projekt megnevezése NŐNAP 365 - Nő-Köz-Pont működtetése Nyugat-Baranyában, Szigetvár központtal

Projekt kódjaEFOP-1.2.9-17-2017-00102

Projekt időtartama 2018.01.01 - 2020.12.31.

Projekt felelőse Katona Petra

Telefonszáma: +36 20 9210-612

E-mail címe: pkatona[at]pbkik[dot]hu

 

Jogszabályi háttér

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fent megnevezett rendezvényével kapcsolatos adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 

A személyes adat típusa Adatkezelés célja

Résztvevő neve Jelenléti ív, szolgáltatás igénybevétele

Résztvevő lakcíme Jelenléti ív, szolgáltatás igénybevétele

Résztvevő tartózkodási helye Jelenléti ív, szolgáltatás igénybevétele kapcsolattartás

Résztvevő értesítési címe Jelenléti ív, szolgáltatás igénybevétele kapcsolattartás

Résztvevő születési ideje Szolgáltatás igénybevétele

Résztvevő TAJ száma Szolgáltatás igénybevétele

Résztvevő e-mail címe Szolgáltatás igénybevétele,kapcsolattartás

Résztvevő telefonszáma Szolgáltatás igénybevétele, kapcsolattartás

Résztvevő aláírása Jelenlét igazolása

ESZA kérdőíven található egyéb személyes adatok ESZA kérdőív kitöltése

Egyéb személyes adatok Szolgáltatás igénybevétele

Fénykép (nem portré) A rendezvény dokumentálása

 

A kezelt személyes adatok köre a projektben résztvevő által igénybevett szolgáltatás típus alapján változik. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulása a szolgáltatás igénybevételének alapja.

 

Az adatkezelés jogalapja:

„Érintetti hozzájárulás”.

 

Az adatkezelés időtartama:

A jelentkezési, kapcsolattartási és egyéb adatokat az adott projekt zárását követő 5 évig tároljuk, azután törlése kerülnek a rendszerből.

Az adatok automatikus törlése nem vonja maga után a kinyomtatott jelenléti ívekről történő törlést.

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

Az Ön adatait az alábbi szervezetek képviselői jogosultak megismerni:

 • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.)

 • Láthatár Közhasznú Egyesület (7900, Szigetvár, Szabadság u. 2.)

 • IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 100.)

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)

 • Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), mint az EPTK rendszer kezelője.

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem adja át a rögzített adatait további személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:

 • CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)

 • Google LLC (“Google”) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • hozzáférés joga

 • a helyesbítés joga

 • a törléshez való joga

 • az adat kezelésének korlátozásához való joga

 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 • az adathordozhatósághoz való joga

 • tiltakozáshoz való joga

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

A Hatóság elérhetősége:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu

 

Köszönjük a figyelmedet!

Adataid nálunk biztonságban vannak, mindent megteszünk azért, hogy a személyes adataiddal senki ne élhessen vissza!